Jesus said "I tall you that you are Peter, and on this rock I will Build my Church."... ေယရွု က "ငါ အမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္သည္ ေပတရု ျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ ၏ အသင္းေတာ္ ကို ငါ တည္ေဆာက္မည္။" (MATTEW 16:18)

Chapel of St. Theresa

Pahang/Terengganu


Chapel of St. Theresa

Batu 9, Jalan Gambang
25000 Kuantan, Pahang

Mass: 6.45pm Tuesday (BM)