Jesus said "I tall you that you are Peter, and on this rock I will Build my Church."... ေယရွု က "ငါ အမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္သည္ ေပတရု ျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ ၏ အသင္းေတာ္ ကို ငါ တည္ေဆာက္မည္။" (MATTEW 16:18)

Church of St. Thomas (1906)

Pahang/Terengganu


Church of St. Thomas (1906)

Jalan Gambut
25000 Kuantan Pahang

Tel: 09-517 7106
Fax: 09-517 7045

Parish Priest: Rev. Dionysius Mathews

PPC Chairperson : Ms. Sheila Fernandez


Saturday Sunset : 6.00 pm (T/E)
Sunday Mass : 8.45 am (E/BM) & 10.30 am (M/E)

E-mail: sssainthomasoffice@gmail.com

Website: http://mounthomas.synthasite.com